استخدام کارشناس استقرار و توسعه bi

15 اردیبهشت 1401

پیش نیاز :

  • آشنایی با بانک های اطلاعاتی و معماری های پیاده سازی
  • آشنایی با زبان SQL و ایجاد Queryهای کارا
  • آشنایی با RDBMS های SQL Server و MY SQL