استخدام کارشناس منابع انسانی

22 مرداد 1401

پیش نیاز :

  • آشنایی با فرآیند های منابع انسانی (آشنا به فرایندهای جذب و استخدام)
  • توانایی کافی در تدوین شرح شغل و ارزیابی عملکرد همکاران
  • آشنا به فرآیند آموزش و توانمندسازی کارکنان
  • آشنایی لازم در تدوین و اجرای IDP
  • توانایی تهیه دستورالعمل ها سازمانی